Back to all Post

Shaolin Timeline

Lista de sucessão de abades Shaolin

Dynasty Name Term Notes
(北魏朝) 386-535
Bátuó
跋陀
495-520
Sēngchóu
僧稠
520-560
Northern Zhōu Dynasty
(北周朝) 557–581
574-580
577 – Shaolin Temple destroyed and closed.
580 – Shaolin Temple opened and reconstructed.
Zīyún
资云
580?-?
Suí Dynasty
(隋朝) 581-618
610
610 – Shaolin monks protect local area from bandits.
618
618 – Shaolin Temple destroyed by bandits.
(唐朝) 618-907
Zhìcāo
志操
621?-622
621 – Thirteen Shaolin monks help Lǐ Shìmín.
622-624
622 – Shaolin Temple closed by Táng officials.
624 – Shaolin Temple opened and reconstructed.
Zhìcāo
624-?
Yìjiǎng
义奖
?-700-?
Huìjué
慧觉
?-723-?
Wéijì
惟济
?-770-?
Língcòu
灵凑
?-791-?
842-846
845 – Shaolin Temple destroyed and closed.
846 – Shaolin Temple opened and reconstructed.
(五代十国) 907-960
Xíngjūn
行钧
880-925
Hóngtài
宏泰
925-954?
Later Zhōu Dynasty
(后周朝) 951-960
954-959
954 – Shaolin Temple closed.
959 – Shaolin Temple opened.
(宋朝) 960-1279
Zhìhào
智浩
?-1056
Zhèngwù Xiūyóng
证悟脩颙
1056-1060
Guǎngqìng
广庆
1084-1087
Bào’ēn
报恩
?-1093-?
Qīngjiāng
清江
1101-1105
Zhìtōng
智通
?-1111?
Jīn Dynasty
(金朝) 1115–1234
Fúdēng Huìchū
佛灯惠初
1111-1126
Shànyīng Fǎhé
善应法和
1140-1141
Zǔduān
祖端
1145-1160
Fǎhǎi
法海
1161-?
Wùjiàn
悟鉴
?-1179-?
Pǔzhào
普照
1190-1194
Xìngchóng
兴崇
1204-1208
Xūmíng
虚明
1208-1212
Xīxī Hóngxiāng
西溪宏相
1212-1217?
Dōnglín Zhìlóng
东林志隆
1217-1223
Guǎngzhù
广铸
1224-1224
Mùān Xìngyīng
木庵性英
1225-1233
Rǔfēng Dérén
乳峰德仁
1239?-1248
Xuětíng Fúyù
雪庭福裕
1249-1255
Fùān Yuánzhào
复庵园照
?-1260-?
Zúān Huìsù
足庵慧肃
?-1268-?
Yuánmíng
圆明
?-1270-?
(元朝) 1271–1368
Língyǐn Wéntài
灵隐文泰
1273-1282?
Zhōnglín Zhìtài
中林智泰
1282-1290
Yuèyán Yǒngdá
月岩永达
1291-1294
Huányuán Fúyù
还原福遇
1295-1299
Yuèyán Yǒngdá
月岩永达
1300-1306
Gǔyán Pǔjiù
古岩普就
1313-1317
Yuèzhào Jiānggōng
月照江公
?-1320-?
Júān Fǎzhào
菊庵法照
1322-1323
Chúnzhuō Wéncái
淳拙文才
1324-1329
Fènglín Ziguī
凤林子珪
1332-1335
Xīān Yìràng
息庵义让
1336-1340
Sǔnān Hóngyì
损庵洪益
1340
Wúwéi Fǎróng
无为法容
1341-1343
Chúnzhuō Wéncái
淳拙文才
1345-1352
Hǎiyìn
海印
?-1354-?
1356 – Shaolin Temple destroyed.
Sōngxī Zidìng
嵩溪子定
1360-1363
Míng Dynasty
(明朝) 1368-1644
Sōngxī Zidìng
嵩溪子定
1368-1369
Sōngtíng Ziyán
松庭子严
1369-1382
Níngrán Zigǎi
凝然子改
1390-1392
Rénshān Yìgōng
仁山毅公
1393-1405
Zhúān Zirěn
竹庵子忍
?-1422-?
Jùkōng Qìbīn
俱空契斌
1449-1452
Wúfāng Kěcóng
无方可从
1474-1483
Guīyuán Kěshùn
归源可顺
1498-1499
Zhuōān Xìngchéng
拙庵性成
1483-1487
Gǔshān Kěxiān
古山可仙
1488-1496
Jìngān Wùtà
静庵悟榻
1497-1501?
Gǔméi Zǔtíng
古梅祖庭
1501-1505
Yuèzhōu Wénzài
月舟文载
1510-1522
Zōnglín Yùtáng
宗琳玉堂
1537-1538
Zhúdōng Wùwàn
竺东悟万
1552-1557
1553-1555 Expeditions against pirates (Wōkòu 倭寇).
Xiǎoshān Zōngshū
小山宗书
1557-1566
Yǐnshān Xiángōng
隐山贤公
1566? -1574
Huànxiū Chángrùn
幻休常润
1574-1579
Wúyán Zhèngdào
无言正道
1592-1609
Ruìguāng
瑞光
?-1622-?
Hánhuī Huìxǐ
寒灰慧喜
1624
Bǐàn Hǎikuān
彼岸海宽
1639-1646
Honorary
Qīng Dynasty
(清朝) 1644-1912
Bǐàn Hǎikuān
彼岸海宽
1646-1661
Official
Chúnbái Yǒngyù
纯白永玉
1661-?
Honorary
Xīnyún Qīngníng
心云清宁
1742-1750?
Honorary
Yuánjīn Língshān
圆今灵山
Dates Unclear
Honorary
Xíngyuàn Zhìwú
行愿智吾
Dates Unclear
Honorary
Qīngtài Yǐngshí
清泰颖石
Dates Unclear
Honorary
Republic of China
(中華民國)
1912-1949
Hénglín
恒林
1908-1923
Honorary
Miàoxìng
妙兴
1923-1927
Honorary
Chúnpú
淳朴
1927-1929
Honorary
1928 – Shaolin Temple destroyed.
Zhēnxù
贞绪
1929-1949
Honorary
People’s Republic of China
(中华人民共和国)
1949-
Xíngzhèng
行正
1949-1986
Honorary
Xíngzhèng
行正
1986-1986
Official
Déchán
德禅
1986-1993
Honorary
Sùxǐ
素喜
1993-1998
Honorary
Sùyún
素云
1998-1999
Honorary
Yǒngxìn
永信
1999-
Official
Google Play
Open chat
1
Conheça o Templo Shaolin!